National | Odisha

Jagannath Puri Rath Yatra Live Feed – 2019

July 3, 2019

श्री जगन्नाथाष्टकम्

kadacit kalindī-taṭa-vipina-sangita taralo
mudabhiri-nari-vadana-kamalasvada-madhupaḥ
rama-sambhu-brahmamara-pati-gaṇesarcita-pado
jagannathaḥ swamī nayana-patha-gami bhavatu me

bhuje savye veṇuṁ śirasi śikhi-picchaṁ kaṭitaṭe
dukulaṁ netrante sahacara-kaṭakṣaṁ ca vidadhat
sada srimad-vṛndavana-vasati-lila-paricayo
jagannathaḥ swami nayana-patha-gami bhavatu me (2)

mahambhodhes tire kanaka-rucire nīla-sikhare
vasan prasadantaḥ sahaja-balabhadreṇa balinā
subhadra-madhya-sthaḥ sakala-sura-sevavasara-do
jagannathaḥ swami nayana-patha-gami bhavatu me (3)

kṛpa-paravaraḥ sajala-jalada-sreṇi-ruciro
rama-vaṇī-ramaḥ sphurad-amala-paṅkeruha-mukhaḥ
surendrair aradhyaḥ sruti-gaṇa-sikha-gita-carito
jagannathaḥ swami nayana-patha-gāmī bhavatu me (4)

ratharūḍho gacchan pathi milita-bhudeva-paṭalaiḥ
stuti-pradurbhavam prati-padam upākarṇya sadayaḥ
dayā-sindhur bandhuḥ sakala jagatāṁ sindhu-sutayā
jagannathah swami nayana-patha-gami bhavatu me (5)

param-brahmapiḍaḥ kuvalaya-dalotphulla-nayano
nivasi niladrau nihita-caraṇo ‘nanta-sirasi
rasanandi radha-sarasa-vapur-alingana-sukho
jagannathaḥ swami nayana-patha-gami bhavatu me (6)

na vai yace rajyam na ca kanaka-maṇikya-vibhavam
na yace ‘ham ramyam sakala jana-kamyam vara-vadhūm
sada kale kale pramatha-patina gita-carito
jagannathaḥ swami nayana-patha-gami bhavatu me (7)

hara tvam samsaram druta-taram asaram sura-pate
hara tvaṁ papanām vitatim aparām yadava-pate
aho dīne ‘nathe nihita-caraṇo niścitam idaṁ
jagannathaḥ swami nayana-patha-gamī bhavatu me (8)

What is post is all about?

On the occassion of Shri Jagganath Puri Rath Yatra, we will be providing all the live updates from here.

Stay tuned and stay connected.

Leave a Reply

Your email address will not be published.