National | Odisha

Jagannath Puri Rath Yatra Live Feed – 2019

श्री जगन्नाथाष्टकम् kadacit kalindī-taṭa-vipina-sangita taralomudabhiri-nari-vadana-kamalasvada-madhupaḥrama-sambhu-brahmamara-pati-gaṇesarcita-padojagannathaḥ swamī nayana-patha-gami bhavatu me bhuje savye veṇuṁ śirasi śikhi-picchaṁ kaṭitaṭedukulaṁ netrante sahacara-kaṭakṣaṁ ca vidadhatsada srimad-vṛndavana-vasati-lila-paricayojagannathaḥ swami nayana-patha-gami bhavatu me (2) mahambhodhes tire kanaka-rucire nīla-sikharevasan prasadantaḥ sahaja-balabhadreṇa balināsubhadra-madhya-sthaḥ sakala-sura-sevavasara-dojagannathaḥ swami nayana-patha-gami bhavatu me (3) kṛpa-paravaraḥ sajala-jalada-sreṇi-rucirorama-vaṇī-ramaḥ sphurad-amala-paṅkeruha-mukhaḥsurendrair aradhyaḥ sruti-gaṇa-sikha-gita-caritojagannathaḥ swami nayana-patha-gāmī bhavatu me (4) ratharūḍho gacchan pathi milita-bhudeva-paṭalaiḥstuti-pradurbhavam prati-padam upākarṇya sadayaḥdayā-sindhur bandhuḥ sakala jagatāṁ sindhu-sutayājagannathah […]

Continue Reading